Tìm Hiểu Phật Giáo

Powered by 🌱Roam Garden

TRANG CHỦ

Tam Tạng Kinh Điển Pāḷi / Tam Học Tipiṭaka Pāḷi

Tạng Luật / Nhóm Giới Vinayapiṭaka

Giới Luật Tỳ Kheo Bhikkhu Vibhaṅga

Luật Xuất Gia Tóm Tắt Pabbajita Vinaya Saṅkhepa

Tạng Kinh / Nhóm Định Suttapiṭaka

Trường Bộ Kinh Dīgha Nikāya

Trung Bộ Kinh Majjhimanikāya

Tương Ưng Bộ Kinh Saṁyuttanikāya

Tăng Chi Bộ Kinh Aṅguttaranikāya

Vi Diệu Pháp / Nhóm Tuệ Abhidamma

DS Bộ Pháp Tụ Dhammasaṅgaṇī

DT Bộ Chất Ngữ loading ... Dhātukathā

PP Bộ Nhân Chế Định loading ... Puggalapaññatti

KV Bộ Ngữ Tông loading ... Kathāvatthu

YA Bộ Song Đối loading... Yamaka

Bộ Vị Trí loading ... Paṭṭhāna

Nhóm học Pháp https://zalo.me/g/sjaqjf555

Website trích dẫn các đoạn kinh khi biên soạn https://loidaycuaphat.org/